برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی پیجینگ-میکروفن-کنفرانس-باند-اکتیو-پسیو-بلندگو-شیپوری-میکسر-پاورمیکسر-JTR-جی تی آر-باندJTR-اسپیکرJTR-بلندگوJTR-میکسرJTR(جی تی آر)-پاور JTR(جی تی آر)-آمپلی فایر JTR(جی تی آر)-تعمیر JTR(جی تی آر)-گارانتی JTR(جی تی آر)-میکروفن JTR(جی تی آر)-میکروفن بی سیم JTR(جی تی آر)-میکروفن کنفرانس JTR(جی تی آر)-کابل باند JTR(جی تی آر)-کابل میکروفن JTR(جی تی آر)-بلندگوسقفی JTR(جی تی آر)-بلندگوستونی JTR(جی تی آر)-بلندگوشیپوری JTR(جی تی آر)-بلندگودیواری JTR(جی تی آر)-آمپلی پیجینگ JTR(جی تی آر)-باندپسیو JTR(جی تی آر)-بانداکتیو JTR(جی تی آر)-سیستم کنفرانس JTR(جی تی آر)-میکسرJTR (جی تی آر) CRX800-CRX1000-CRX1600 پاور میکسرJTR (جی تی آر) مدل CMX700-CMX1000-CMX1300-8C-10C پاورمیکسر صندوقی JTR(جی تی ار) مدل 06PRO-08PRO-10PRO پاور آمپلی فایر JTR(جی تی ار) مدل MX650-MX950-MX1300-MX1600-MX1800-MX2100 پاورآمپلیفایر JTR(جی تی ار) PD300-PD700-PD1050-PD1350-PD1700-PD1900 آمپلی فایر JTR(جی تی ار) JTR-PMC-650- JTR-PMC-950- JTR-PMC-1300- JTR-PMC-1600- JTR-PMC-1800- JTR-PMC-2100 پاورآمپلی فایر JTR-PW-300- JTR-PW-700- JTR-PW-1050- JTR-PW-1350- JTR-PW-1700- JTR-PW-1900 باند اکتیو-پسیو JTR-JW-300P- JTR-JW-300A- JTR-JW-400P- JTR-JW-400A- JTR-JW-600P- JTR-JW-600A- باند JTR-SSW-350P- JTR-SSW-350A- JTR-SSW-500P- JTR-SSW-500A- JTR-SSW-700P- JTR-SSW-700A- باند پسیو JTR ج ت ر مدل JTR-SLX-15600P- JTR-SLX-12400P- JTR-SLX-10300P- باند پسیو JTR-JMR-6000P- JTR-JMR-12000P- JTR-JMR-2000P- JTR-JMR-3000P- باند پسیو JTR مدل JTR-GSP-400 باند ساب اکتیو-پسیو JTR مدل JTR-SU-600A- JTR-SU-600P- JTR-SU-800A- JTR-SU-800P- JTR-SU-1200P- JTR-SU-1200A- JTR-SU-1600P- JTR-SU-1600A میکروفن بیسیم761- JTR-UJM-762 JTR-UJM-881- JTR-UJM882- JTR-VJM-251- JTR-VJM-252 JTR-UJM- میکروفون بی سیم یو اچ اف JTR-UEM-991R- JTR-UEM-991TH- JTR-UEM-991TB- JTR-UEM-992 میکروفون سیمی JTR-DXL-841- JTR-DXL-842- JTR-DXL-843- JTR-DXL-844- JTR-DXL-845- JTR-DXL-846 میکروفن کنفرانس جی تی ار مدل JTR-JCU-500A- JTR-JCU-501- JTR-JCU-501D میکروفن کنفرانس دوربین خور JTR-JCU-700A- JTR-JCU-701- JTR-JCU-701D سیستم کنفرانس فول دیجیتال دوربین خور JTR-JCU-900A- JTR-JCU-901C- JTR-JCU-901D میکروفن کنفرانس آنالوگ JTR-JCU-222 JTR-JCU-111-آمپلی فایر پیجینگ JTR-PX-7400 JTR-PX-7500 JTR-PX-7600 آمپلی فایر پیجر JTR-PC-050- JTR-PC-080- JTR-PC-120- JTR-PC-180- JTR-PC-240- JTR-PC-300- JTR-PC-400- JTR-PC-500 JTR-PC-600 آمپلی فایر پیج جی تی ر JTR-PB-6080-JTR-PB-6120-JTR-PB-6180-JTR-PB-6240-PB-6300 پاورآمپلی فایر پیجینگ JTR-PL-1000, JTR-PL-600, JTR-PL-2600, JTR-PL-800, JTR-PL-1500, JTR-PL-2000 باند شیپوری JTR-JM-880, JTR-JM-350, JTR-JM-330, JTR-JM-115, JTR-JM-850, JTR-JM-310, JTR-JM-315, JTR-JM-130 باند هورن JTR-JM-230, JTR-JM-210, JTR-JM-1150, JTR-JM-1110, JTR-JM-215, JTR-JM-830, JTR-JM-1130, JTR-JM-1120, JTR-JM-1330 یک امکان رایگان بوده که کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ پیجینگ-میکروفن-کنفرانس-باند-اکتیو-پسیو-بلندگو-شیپوری-میکسر-پاورمیکسر-JTR-جی تی آر-باندJTR-اسپیکرJTR-بلندگوJTR-میکسرJTR(جی تی آر)-پاور JTR(جی تی آر)-آمپلی فایر JTR(جی تی آر)-تعمیر JTR(جی تی آر)-گارانتی JTR(جی تی آر)-میکروفن JTR(جی تی آر)-میکروفن بی سیم JTR(جی تی آر)-میکروفن کنفرانس JTR(جی تی آر)-کابل باند JTR(جی تی آر)-کابل میکروفن JTR(جی تی آر)-بلندگوسقفی JTR(جی تی آر)-بلندگوستونی JTR(جی تی آر)-بلندگوشیپوری JTR(جی تی آر)-بلندگودیواری JTR(جی تی آر)-آمپلی پیجینگ JTR(جی تی آر)-باندپسیو JTR(جی تی آر)-بانداکتیو JTR(جی تی آر)-سیستم کنفرانس JTR(جی تی آر)-میکسرJTR (جی تی آر) CRX800-CRX1000-CRX1600 پاور میکسرJTR (جی تی آر) مدل CMX700-CMX1000-CMX1300-8C-10C پاورمیکسر صندوقی JTR(جی تی ار) مدل 06PRO-08PRO-10PRO پاور آمپلی فایر JTR(جی تی ار) مدل MX650-MX950-MX1300-MX1600-MX1800-MX2100 پاورآمپلیفایر JTR(جی تی ار) PD300-PD700-PD1050-PD1350-PD1700-PD1900 آمپلی فایر JTR(جی تی ار) JTR-PMC-650- JTR-PMC-950- JTR-PMC-1300- JTR-PMC-1600- JTR-PMC-1800- JTR-PMC-2100 پاورآمپلی فایر JTR-PW-300- JTR-PW-700- JTR-PW-1050- JTR-PW-1350- JTR-PW-1700- JTR-PW-1900 باند اکتیو-پسیو JTR-JW-300P- JTR-JW-300A- JTR-JW-400P- JTR-JW-400A- JTR-JW-600P- JTR-JW-600A- باند JTR-SSW-350P- JTR-SSW-350A- JTR-SSW-500P- JTR-SSW-500A- JTR-SSW-700P- JTR-SSW-700A- باند پسیو JTR ج ت ر مدل JTR-SLX-15600P- JTR-SLX-12400P- JTR-SLX-10300P- باند پسیو JTR-JMR-6000P- JTR-JMR-12000P- JTR-JMR-2000P- JTR-JMR-3000P- باند پسیو JTR مدل JTR-GSP-400 باند ساب اکتیو-پسیو JTR مدل JTR-SU-600A- JTR-SU-600P- JTR-SU-800A- JTR-SU-800P- JTR-SU-1200P- JTR-SU-1200A- JTR-SU-1600P- JTR-SU-1600A میکروفن بیسیم761- JTR-UJM-762 JTR-UJM-881- JTR-UJM882- JTR-VJM-251- JTR-VJM-252 JTR-UJM- میکروفون بی سیم یو اچ اف JTR-UEM-991R- JTR-UEM-991TH- JTR-UEM-991TB- JTR-UEM-992 میکروفون سیمی JTR-DXL-841- JTR-DXL-842- JTR-DXL-843- JTR-DXL-844- JTR-DXL-845- JTR-DXL-846 میکروفن کنفرانس جی تی ار مدل JTR-JCU-500A- JTR-JCU-501- JTR-JCU-501D میکروفن کنفرانس دوربین خور JTR-JCU-700A- JTR-JCU-701- JTR-JCU-701D سیستم کنفرانس فول دیجیتال دوربین خور JTR-JCU-900A- JTR-JCU-901C- JTR-JCU-901D میکروفن کنفرانس آنالوگ JTR-JCU-222 JTR-JCU-111-آمپلی فایر پیجینگ JTR-PX-7400 JTR-PX-7500 JTR-PX-7600 آمپلی فایر پیجر JTR-PC-050- JTR-PC-080- JTR-PC-120- JTR-PC-180- JTR-PC-240- JTR-PC-300- JTR-PC-400- JTR-PC-500 JTR-PC-600 آمپلی فایر پیج جی تی ر JTR-PB-6080-JTR-PB-6120-JTR-PB-6180-JTR-PB-6240-PB-6300 پاورآمپلی فایر پیجینگ JTR-PL-1000, JTR-PL-600, JTR-PL-2600, JTR-PL-800, JTR-PL-1500, JTR-PL-2000 باند شیپوری JTR-JM-880, JTR-JM-350, JTR-JM-330, JTR-JM-115, JTR-JM-850, JTR-JM-310, JTR-JM-315, JTR-JM-130 باند هورن JTR-JM-230, JTR-JM-210, JTR-JM-1150, JTR-JM-1110, JTR-JM-215, JTR-JM-830, JTR-JM-1130, JTR-JM-1120, JTR-JM-1330 یا کالاهای آن پرداخته و از آن کسب درآمد کنند. با خرید کالاها توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی (درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

بازاریاب جدید

من در حال حاضر از بازاریاب های فروشگاه نیستم.

برای ایجاد یک حساب کاربری بازاریابی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید. لطفا توجه نمایید شما به هیچ وجه به حساب کاربری مشتریتان متصل نیستید.

ادامه

ورود بازاریاب

من از بازاریاب های فروشگاه هستم.