تماس با ما

آدرس ما

پیجینگ-میکروفن-کنفرانس-باند-اکتیو-پسیو-بلندگو-شیپوری-میکسر-پاورمیکسر-JTR-جی تی آر-باندJTR-اسپیکرJTR-بلندگوJTR-میکسرJTR(جی تی آر)-پاور JTR(جی تی آر)-آمپلی فایر JTR(جی تی آر)-تعمیر JTR(جی تی آر)-گارانتی JTR(جی تی آر)-میکروفن JTR(جی تی آر)-میکروفن بی سیم JTR(جی تی آر)-میکروفن کنفرانس JTR(جی تی آر)-کابل باند JTR(جی تی آر)-کابل میکروفن JTR(جی تی آر)-بلندگوسقفی JTR(جی تی آر)-بلندگوستونی JTR(جی تی آر)-بلندگوشیپوری JTR(جی تی آر)-بلندگودیواری JTR(جی تی آر)-آمپلی پیجینگ JTR(جی تی آر)-باندپسیو JTR(جی تی آر)-بانداکتیو JTR(جی تی آر)-سیستم کنفرانس JTR(جی تی آر)-میکسرJTR (جی تی آر) CRX800-CRX1000-CRX1600 پاور میکسرJTR (جی تی آر) مدل CMX700-CMX1000-CMX1300-8C-10C پاورمیکسر صندوقی JTR(جی تی ار) مدل 06PRO-08PRO-10PRO پاور آمپلی فایر JTR(جی تی ار) مدل MX650-MX950-MX1300-MX1600-MX1800-MX2100 پاورآمپلیفایر JTR(جی تی ار) PD300-PD700-PD1050-PD1350-PD1700-PD1900 آمپلی فایر JTR(جی تی ار) JTR-PMC-650- JTR-PMC-950- JTR-PMC-1300- JTR-PMC-1600- JTR-PMC-1800- JTR-PMC-2100 پاورآمپلی فایر JTR-PW-300- JTR-PW-700- JTR-PW-1050- JTR-PW-1350- JTR-PW-1700- JTR-PW-1900 باند اکتیو-پسیو JTR-JW-300P- JTR-JW-300A- JTR-JW-400P- JTR-JW-400A- JTR-JW-600P- JTR-JW-600A- باند JTR-SSW-350P- JTR-SSW-350A- JTR-SSW-500P- JTR-SSW-500A- JTR-SSW-700P- JTR-SSW-700A- باند پسیو JTR  ج ت ر مدل JTR-SLX-15600P- JTR-SLX-12400P- JTR-SLX-10300P- باند پسیو JTR-JMR-6000P- JTR-JMR-12000P- JTR-JMR-2000P- JTR-JMR-3000P- باند پسیو JTR مدل JTR-GSP-400 باند ساب اکتیو-پسیو JTR مدل JTR-SU-600A- JTR-SU-600P- JTR-SU-800A- JTR-SU-800P- JTR-SU-1200P- JTR-SU-1200A- JTR-SU-1600P- JTR-SU-1600A میکروفن بیسیم761- JTR-UJM-762 JTR-UJM-881- JTR-UJM882- JTR-VJM-251- JTR-VJM-252 JTR-UJM- میکروفون بی سیم یو اچ اف JTR-UEM-991R- JTR-UEM-991TH- JTR-UEM-991TB- JTR-UEM-992 میکروفون سیمی JTR-DXL-841- JTR-DXL-842- JTR-DXL-843- JTR-DXL-844- JTR-DXL-845- JTR-DXL-846 میکروفن کنفرانس جی تی ار مدل JTR-JCU-500A- JTR-JCU-501- JTR-JCU-501D میکروفن کنفرانس دوربین خور JTR-JCU-700A- JTR-JCU-701- JTR-JCU-701D سیستم کنفرانس فول دیجیتال دوربین خور JTR-JCU-900A- JTR-JCU-901C- JTR-JCU-901D میکروفن کنفرانس آنالوگ JTR-JCU-222 JTR-JCU-111-آمپلی فایر پیجینگ JTR-PX-7400 JTR-PX-7500 JTR-PX-7600 آمپلی فایر پیجر JTR-PC-050- JTR-PC-080- JTR-PC-120- JTR-PC-180- JTR-PC-240- JTR-PC-300- JTR-PC-400- JTR-PC-500 JTR-PC-600 آمپلی فایر پیج جی تی ر JTR-PB-6080-JTR-PB-6120-JTR-PB-6180-JTR-PB-6240-PB-6300 پاورآمپلی فایر پیجینگ  JTR-PL-1000, JTR-PL-600, JTR-PL-2600, JTR-PL-800, JTR-PL-1500, JTR-PL-2000 باند شیپوری JTR-JM-880, JTR-JM-350, JTR-JM-330, JTR-JM-115, JTR-JM-850, JTR-JM-310, JTR-JM-315, JTR-JM-130 باند هورن JTR-JM-230, JTR-JM-210, JTR-JM-1150, JTR-JM-1110, JTR-JM-215, JTR-JM-830, JTR-JM-1130, JTR-JM-1120, JTR-JM-1330
پیجینگ-میکروفن-کنفرانس-باند-اکتیو-پسیو-بلندگو-شیپوری-میکسر-پاورمیکسر-JTR-جی تی آر-باندJTR-اسپیکرJTR-بلندگوJTR-میکسرJTR(جی تی آر)-پاور JTR(جی تی آر)-آمپلی فایر JTR(جی تی آر)-تعمیر JTR(جی تی آر)-گارانتی JTR(جی تی آر)-میکروفن JTR(جی تی آر)-میکروفن بی سیم JTR(جی تی آر)-میکروفن کنفرانس JTR(جی تی آر)-کابل باند JTR(جی تی آر)-کابل میکروفن JTR(جی تی آر)-بلندگوسقفی JTR(جی تی آر)-بلندگوستونی JTR(جی تی آر)-بلندگوشیپوری JTR(جی تی آر)-بلندگودیواری JTR(جی تی آر)-آمپلی پیجینگ JTR(جی تی آر)-باندپسیو JTR(جی تی آر)-بانداکتیو JTR(جی تی آر)-سیستم کنفرانس JTR(جی تی آر)-میکسرJTR (جی تی آر) CRX800-CRX1000-CRX1600 پاور میکسرJTR (جی تی آر) مدل CMX700-CMX1000-CMX1300-8C-10C پاورمیکسر صندوقی JTR(جی تی ار) مدل 06PRO-08PRO-10PRO پاور آمپلی فایر JTR(جی تی ار) مدل MX650-MX950-MX1300-MX1600-MX1800-MX2100 پاورآمپلیفایر JTR(جی تی ار) PD300-PD700-PD1050-PD1350-PD1700-PD1900 آمپلی فایر JTR(جی تی ار) JTR-PMC-650- JTR-PMC-950- JTR-PMC-1300- JTR-PMC-1600- JTR-PMC-1800- JTR-PMC-2100 پاورآمپلی فایر JTR-PW-300- JTR-PW-700- JTR-PW-1050- JTR-PW-1350- JTR-PW-1700- JTR-PW-1900 باند اکتیو-پسیو JTR-JW-300P- JTR-JW-300A- JTR-JW-400P- JTR-JW-400A- JTR-JW-600P- JTR-JW-600A- باند JTR-SSW-350P- JTR-SSW-350A- JTR-SSW-500P- JTR-SSW-500A- JTR-SSW-700P- JTR-SSW-700A- باند پسیو JTR ج ت ر مدل JTR-SLX-15600P- JTR-SLX-12400P- JTR-SLX-10300P- باند پسیو JTR-JMR-6000P- JTR-JMR-12000P- JTR-JMR-2000P- JTR-JMR-3000P- باند پسیو JTR مدل JTR-GSP-400 باند ساب اکتیو-پسیو JTR مدل JTR-SU-600A- JTR-SU-600P- JTR-SU-800A- JTR-SU-800P- JTR-SU-1200P- JTR-SU-1200A- JTR-SU-1600P- JTR-SU-1600A میکروفن بیسیم761- JTR-UJM-762 JTR-UJM-881- JTR-UJM882- JTR-VJM-251- JTR-VJM-252 JTR-UJM- میکروفون بی سیم یو اچ اف JTR-UEM-991R- JTR-UEM-991TH- JTR-UEM-991TB- JTR-UEM-992 میکروفون سیمی JTR-DXL-841- JTR-DXL-842- JTR-DXL-843- JTR-DXL-844- JTR-DXL-845- JTR-DXL-846 میکروفن کنفرانس جی تی ار مدل JTR-JCU-500A- JTR-JCU-501- JTR-JCU-501D میکروفن کنفرانس دوربین خور JTR-JCU-700A- JTR-JCU-701- JTR-JCU-701D سیستم کنفرانس فول دیجیتال دوربین خور JTR-JCU-900A- JTR-JCU-901C- JTR-JCU-901D میکروفن کنفرانس آنالوگ JTR-JCU-222 JTR-JCU-111-آمپلی فایر پیجینگ JTR-PX-7400 JTR-PX-7500 JTR-PX-7600 آمپلی فایر پیجر JTR-PC-050- JTR-PC-080- JTR-PC-120- JTR-PC-180- JTR-PC-240- JTR-PC-300- JTR-PC-400- JTR-PC-500 JTR-PC-600 آمپلی فایر پیج جی تی ر JTR-PB-6080-JTR-PB-6120-JTR-PB-6180-JTR-PB-6240-PB-6300 پاورآمپلی فایر پیجینگ JTR-PL-1000, JTR-PL-600, JTR-PL-2600, JTR-PL-800, JTR-PL-1500, JTR-PL-2000 باند شیپوری JTR-JM-880, JTR-JM-350, JTR-JM-330, JTR-JM-115, JTR-JM-850, JTR-JM-310, JTR-JM-315, JTR-JM-130 باند هورن JTR-JM-230, JTR-JM-210, JTR-JM-1150, JTR-JM-1110, JTR-JM-215, JTR-JM-830, JTR-JM-1130, JTR-JM-1120, JTR-JM-1330
آدرس ایران :
تهران خیابان آزادی جنب مترو استاد معین پلاک 31
66043871 - 021

آدرس کارخانه تایوان :
Address Factory:
No.235, Nanping Rd., Pingzhen City, Taoyuan Hsien 32454, Taiwan R.O.C.
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
02166043871

توضیحات
میکروفن کنفرانس دیجیتال دوربین خور میکروفن کنفرانس آنالوگ میکسر و پاور میکسر میکروفن باسیم میکروفن بی سیم بلندگو سقفی توکار فول رنج و تووی بلندگو ستونی داخل سالن و ضدآب بلندگو شیپوری هورن موزیکال باند اکتیو و باند پسیو پاور آمپلی فایر قدرت اهمی ولتی سیم و کابل میکروفن باند و مولتی پر

فرم تماس با ما